Rekonstrukce mostu běží dle harmonogramu, provizorní most konečně nasvícen

Provizorní most má za sebou již více než čtyři měsíce ostrého provozu. V souvislosti s nastupujícím zimním obdobím bylo především důležité zajistit jeho údržbu. Ta probíhá podobně jako u původního silničního mostu, tj. vč. solení. Provizorní most byl navržen a zhotoven ze dřeva a nezbývá nám než věřit, že zvládne i složitosti související se zimním obdobím. Se zhotovitelem stavby jsme se dohodli na tom, aby byl vždy při ruce odpovědný pracovník, který bude připraven řešit naléhavé a nepředvídatelné problémy. Každopádně apeluji na řidiče, aby dodržovali předpisy, dbali na zvýšenou pozornost při průjezdu mostem a přizpůsobili vždy jízdu stavu vozovky, protože povrch bývá zejména při dešti nebo při ranní jinovatce dost kluzký.

Snažíme se o zajištění bezpečnosti všech účastníků provozu. Ale ne vždy se vše podaří prosadit. Požadovali jsme např. zrušení přechodů pro chodce v zatáčce při výjezdu z parkoviště, které jsou pár metrů od sebe a jsou nepříjemné pro chodce i pro řidiče, a místo nich udělat přechod mezi parkem a hotelem Zlatá loď. Bohužel přišlo negativní stanovisko od Policie ČR. Snažili jsme se tedy zajistit alespoň přehlednost v této zatáčce např. ořezáním křovin či posunutím dopravních značek, ale není to snadné. Co se naopak konečně podařilo zrealizovat je veřejné osvětlení na provizorním mostě, se kterým původně nebylo vůbec počítáno. Děkujeme investorovi a zhotoviteli stavby, že nám v tomto požadavku vyšli vstříc.

Na základě domluvy se zhotovitelem je též již vyhotovené a schválené dopravně inženýrské opatření v případě, že by bylo nutné most krátkodobě uzavřít např. kvůli dopravní nehodě, nečekaně velkému přídělu sněhu nebo jinému havarijnímu stavu. Každopádně ale nezbývá než si přát, abychom to v reálu nemuseli využívat.

Co se týká samotné rekonstrukce silničního mostu, zhotoviteli stavby se zatím daří přesně dodržovat harmonogram. Nicméně v nastávajícím zimním období bude další postup prací hodně záviset na počasí. Harmonogram stavby ale s tímto samozřejmě počítá. Pořád tedy platí termín zprovoznění mostu zhruba na přelomu června a července příštího roku. Z dosavadního průběhu stavby mám radost, vše zatím šlape a nový silniční most se po osazení nosníků postupně začíná rýsovat. S projektanty zároveň usilovně pracujeme na projektové přípravě obou předpolí mostu, abychom mohli, pokud možno již zjara, začít s realizací.

Karel Hladeček (ProTejn), starosta města

 

Říjnové zasedání zastupitelstva se uskuteční v Předčicích

Občané v přidružených obcích jsou pro nás stejně důležití jako Týňáci, proto jsme se hned od počátku začali věnovat mj. také práci s osadními výbory. Má to na starosti pan místostarosta a myslím, že spolupráce s přidruženými obcemi zatím šlape. Mám radost, že se např. podařilo obnovit osadní výbor v Netěchovicích. Každá z přidružených obcí tak má svůj osadní výbor.

Již od našeho nástupu na radnici jsme se zabývali tím, jak dát přidruženým obcím najevo, že na ně nezapomínáme. Jednou z myšlenek bylo uspořádat jednou za čas zasedání zastupitelstva v některé z těchto obcí. A nyní nastal čas uvést myšlenku v praxi. Říjnové zasedání zastupitelstva se tak po dohodě se zástupci osadního výboru uskuteční v Předčicích. Mělo by se konat ve čtvrtek 26.10. od 17h a zúčastnit se ho mohou samozřejmě nejen občané Předčic, ale všichni zájemci z řad občanů.

Karel Hladeček (ProTejn), starosta města

Vestibul Základní školy Hlinecká září novotou

V letních měsících bylo na Základní škole Hlinecká živo. Probíhala zde letošní dosud největší investiční akce města Týn nad Vltavou. Za více než 7 milionů korun se povedlo zrekonstruovat vestibul školy. Akce byla financována jednak z rozpočtu města, také však s přispěním dotace z MMR. Dodavatelská firma P-Plast Lom s.r.o. odvedla skvělou práci, a tak přesně podle plánu mohli žáci využít nových prostor již první školní den, tedy 4.září. O dva týdny později proběhlo za pozvání paní ředitelky Mgr. Zdeňky Hájkové také oficiální otevření. Za účasti vedení města, zástupců odboru školství, investičního technika města, pana Procházky, dodavatelské firmy, ale také pana ředitele Vašici ze Základní školy Malá Strana a dalších hostů, paní ředitelka v úvodní řeči přivítala zúčastněné a seznámila všechny s historií projektu, který se po letech podařilo zdárně zrealizovat. Posléze, po krátkém proslovu pana starosty Bc. Karla Hladečka, společně s paní ředitelkou přestřihli pásku. Při setkání ve sborovně proběhlo zhodnocení celé investiční akce nad fotkami původního provedení. Lze konstatovat, že se vše povedlo a že prostředí vestibulu působí velmi moderně a příjemně. Snad tedy i děti navštěvující ZŠ Hlinecká budou mít každé ráno stejný pocit. Za vedení města se sluší všem, kteří se na tomto projektu podíleli, poděkovat. Doufejme, že se v nejbližší době povede zrealizovat další podobné akce, které jsou prospěšné pro město a jeho obyvatele.

Jaroslav Luňáček (ProTejn), radní pro investice

 

 

Slavnostní otevření přípravné třídy v ZŠ Malá Strana

Zástupci vedení města se tradičně zúčastnili zahájení školního roku v obou týnských základních školách. V ZŠ Malá Strana byla se začátkem školního roku, kromě setkání s prvňáčky, také slavnostně otevřena přípravná třída. Její zřízení v prostorech bývalé zubní ordinace schválila letos na jaře rada města. Do přípravné třídy pro děti předškolního věku byly přednostně přijímány děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravná třída je bezplatná, rodiče hradí pouze stravné a poplatek za školní družinu. Hlavním cílem této nově zřízené třídy je především kvalitní příprava dětí na první ročník školní docházky. Díky realizaci této myšlenky se navíc částečně uvolnila kapacita mateřské školy pro nadcházející školní rok. Věříme, že přípravná třída bude dobře sloužit všem žákům i pedagogům.
Karel Hladeček (ProTejn), starosta města

Neformální schůzka s místopředsedou poslanecké sněmovny panem Janem Bartoškem

Dobrá reprezentace města je zajisté jedním z důležitých atributů řádného výkonu samosprávy. Od začátku našeho působení ve vedení města se tak s panem místostarostou a radními snažíme o rozvoj stávajících a budování nových partnerství.

Nejen díky rekonstrukci týnského mostu jsme v kontaktu se zástupci Jihočeského kraje vč. pana hejtmana Martina Kuby a jeho náměstků, pravidelně se setkáváme s panem senátorem, a zároveň starostou Hluboké nad Vltavou, Tomášem Jirsou, zúčastňujeme se setkání starostů obcí spadajících pod ORP Týn nad Vltavou, ať už prostřednictvím Sdružení měst a obcí Vltava nebo jiných platforem, v kontaktu jsme i s dalšími jihočeskými starosty, např. se snažíme rozvíjet partnerství se sousední Bechyní, pečlivě udržujeme a rozvíjíme vztahy s JE Temelín, společností ČEZ a s dalšími významnými partnery a zaměstnavateli v Týně a blízkém okolí, snažíme se též účastnit různých zasedání a setkání místních spolků atd.

Zkrátka budování a rozvoj vztahů na všech úrovních vnímáme jako důležitou součást naší práce a pečlivě se věnujeme komunikaci s partnery. Aktuálně jsem se např. v druhé polovině července zúčastnil setkání zástupců Jihočeského kraje vč. starostů jihočeských ORP s panem prezidentem Petrem Pavlem a s panem místostarostou jsme v Týně přivítali na návštěvě místopředsedu poslanecké sněmovny a jihočeského krajského zastupitele pana Jana Bartoška, s nímž jsme při přátelském neformálním jednání probrali i aktuální problémy, se kterými se v Týně potýkáme.

Pevně věříme, že dobrá reprezentace města, pečlivé budování partnerství a vstřícná komunikace nás dovede ke skutečným partnerům, se kterými můžeme sdílet zkušenosti a kteří nás podpoří a pomohou s nalézáním správných řešení pro rozvoj našeho krásného města.

Karel Hladeček (ProTejn), starosta města

 

Silniční most v Týně bude uzavřen, rekonstrukce potrvá rok

Blíží se uzavření silničního mostu. Dle aktuálních informací by mělo v pondělí 17.7. v průběhu dne po odjetí ranní špičky dojít k uzavření silničního mostu a k převedení dopravy na provizorní most.
V následujících dnech poté bude zahájena demolice mostu. Zhotovitel stavby upozorňuje, že zejména první 2 až 3 týdny budou z hlediska hlučnosti a prašnosti hodně náročné. V přílohách níže naleznete shrnutí informací z veřejné diskuze, prezentaci, dopravně inženýrská opatření ve městě a okolí. Žádáme Vás o zvýšenou pozornost a především trpělivost. Společnými silami to zvládneme. Děkujeme za pochopení.

Karel Hladeček (ProTejn), starosta města

Aktuální informace k údržbě travnatých ploch

Předem bych se chtěl omluvit za různé komplikace, které občané museli v souvislosti se vzrostlou zelení řešit. Aktuálně je vše již snad připraveno a po dlouhých peripetiích se konečně rozjede údržba travnatých ploch ve městě. V následujících řádcích se pokusím vysvětlit, čím bylo zpoždění seče způsobeno.
Snažili jsme se udělat maximum proto, abychom se této nepříjemné situaci vyhnuli. Nicméně celá záležitost kolem zajištění údržby travnatých ploch byla od počátku poměrně složitá. S původním zhotovitelem, se kterým mělo město platnou smlouvu, jsme se snažili najít dohodu na podobě dodatku ke smlouvě, kterým by byl řešen letošní rok, protože předchozí dodatek byl uzavřen jen na dobu určitou do konce roku 2022. Na bezesporu relevantní požadavky zhotovitele, reagující na aktuální ekonomickou situaci, jsme však s ohledem na zákonné možnosti nakonec nemohli přistoupit.
Museli jsme tedy smlouvu resp. smlouvy ukončit a celou údržbu travnatých ploch nechat přesoutěžit, což je samo o sobě časově i administrativně dost náročné. Bylo tedy vyhlášeno výběrové řízení, které má samozřejmě své zákonné lhůty. Důležité je zmínit, že po dobu, kdy běží výběrové řízení, bohužel není možné zadávat sečení jakýchkoliv ploch, které jsou jeho součástí!
Vše se navíc nečekaně zkomplikovalo tím, že vítězný dodavatel nám na poslední chvíli oznámil, že od podpisu smluv odstupuje! Museli jsme tudíž oslovit další dvě firmy v pořadí, což přineslo opětovné prodloužení termínu možného zahájení seče.
Nakonec se podařilo se s oběma firmami domluvit. Během dnešního dne a pondělka by mělo dojít k podpisu smluv, na některých místech už by se mělo začít sekat. Každá ze zmíněných firem pro nás udělá vždy dvě z celkových čtyř lokalit, tak jak to odpovídá vysoutěžené zakázce. Jednání byla velmi složitá, protože tráva už během té doby značně povyrostla a první seč tedy bude náročná a nějakou dobu to potrvá.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se už na některých místech zapojili do boje se vzrostlou zelení, ať to byla pracovní skupina pod vedením pana Moravce či aktivní občané, kteří si sami posekali prostranství okolo svého bydliště či firmy, byť to byl městský pozemek, za jehož údržbu je zodpovědné město. Moc si toho vážím!
Doufám, že tímto jsme si prošli tím nejhorším a až se firmám podaří popasovat se s přerostlou zelení, bude údržba travnatých ploch dále probíhat již v řádně stanovených termínech. Smlouvy jsou na dobu neurčitou, a tak příští jaro by mělo být v tomto ohledu klidnější. Děkuji za pochopení a za trpělivost!
Bc. Karel Hladeček (ProTejn), starosta města

Shrnutí informací k rekonstrukci silničního mostu a pozvánka na veřejnou prezentaci a diskuzi

Silniční most v Týně nad Vltavou je ve vlastnictví Jihočeského kraje, který je též investorem celé akce. Nejprve mi ale dovolte pár informací k provizornímu přemostění, jehož realizace nás čeká již v nejbližších týdnech.

Provizorní most vyroste mezi parkovištěm pod kostelem (pravý břeh Vltavy) a prostorem „na valše“ mezi kapličkou a Kácovskou věží (levý břeh Vltavy). V souvislosti s výstavbou provizorního přemostění bude zamezeno parkování vozidel na větší části parkoviště pod kostelem, kde si zřídí firma Eurovia a.s. zázemí pro výstavbu provizorního mostu. Příjezd a parkování pro zákazníky restaurace Vorař a Čínské restaurace bude umožněno. Další dopravní opatření se dotkne Žižkovy ulice, kde bude zakázáno podélné parkování přibližně od začátku parkovacího pruhu ve směru od nového mostu až ke Kácovské věži. Zde bude firma připravovat nájezd na budoucí most. Zhotovitel stavby aktuálně počítá se zřízením zázemí pro stavbu zhruba od 15. května a o týden později, tedy 22. května, by měla začít výstavba provizorního přemostění.

Jen připomenu, že obousměrný provizorní most bude sloužit pouze pro auta do 3,5 tuny a autobusovou dopravu. Ostatní vozidla budou muset využívat objízdné trasy mimo Týn. Výjimkou budou jen složky integrovaného záchranného systému, kterým bude umožněno používat železný most.

Co se týká samotného projektu na rekonstrukci silničního mostu, tak se vše blíží do finále. Srdečně Vás tímto zvu na veřejnou prezentaci a diskusi na téma „Rekonstrukce silničního mostu v Týně“, která se uskuteční v úterý 30.5. od 17h v MDK Sokolovna. Účast mj. přislíbil i hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba jako zástupce investora. Na veřejném setkání by měl být představen projekt nového silničního mostu vč. vizualizace a dopravně inženýrská opatření v souvislosti se stavbou vč. objízdných tras.

Pro připomenutí ještě několik předběžných důležitých časových mezníků:

  • 15.5.2023 – zařízení staveniště na parkovišti pod kostelem
  • 22.5.2023 – zahájení stavby provizorního mostu a přeložky sítí
  • polovina července 2023 – ukončení provozu přes most a zahájení demolice
  • červen 2024 – zprovoznění nově zrekonstruovaného mostu
  • srpen 2024 – dokončení stavby

O dalších důležitých faktech vás budeme včas informovat. Sledujte prosím Radniční noviny, web a facebook města.

Bc. Karel Hladeček (ProTejn), starosta města