Zablokovaný podchod aneb občané jako „rukojmí“ sporu

Městem aktuálně cloumá kauza ohledně zablokovaného podchodu v Jiráskově ulici. Vlastník pozemku pan Bezpalec zde mobilním plotem ohraničil svůj pozemek. Problém tkví v tom, že na tomto pozemku se nachází poměrně frekventovaná komunikace, kterou vlastní město a kterou využívají především lidé z Hlinek k bezpečné cestě do centra města. Plotem mají navíc zablokovaný přístup ke svým nemovitostem i někteří sousedé. Spor o pozemek u podchodu je přitom jen pouhou špičkou ledovce. Celá věc je velmi zamotaná a propletená s řadou jiných kauz a bohužel má velmi výrazný politický podtext, který to vše posouvá do ještě méně řešitelných sfér. Dovolím si pro přehlednost menší shrnutí.

 

Zdroj informací

Celou záležitostí se zabývám jako předseda kontrolního výboru mj. i na základě oficiálně vzneseného podnětu ze zasedání zastupitelstva města. K seznámení a k projednání této věci jsem si od právničky města řádným způsobem vyžádal veškerou dostupnou dokumentaci týkající se všech soudních sporů, které mezi sebou vedou město Týn nad Vltavou a pan Bezpalec, resp. manželé Bezpalcovi, resp. firma BEMAJA s.r.o. (vč. jednotlivých žalob, korespondence, rozsudků apod.).

 

Soudní spory a neakceptovatelné nároky

Soudní spory mezi oběma stranami se táhnou dlouhá léta. V některých případech žalovalo město pana Bezpalce v jiných to bylo naopak. Začněme žalobou města v souvislosti s novinovým stánkem, která s tím vším úzce souvisí. Na jaře roku 2016 soud uznal platnost nájemní smlouvy vč. dluhu za nájem pozemku pod stánkem u železného mostu. Pan Bezpalec byl vyzván k úhradě dlužného nájemného a jelikož tak neučinil, dostal od města výpověď z nájmu. Následovala výzva k odklizení novinového stánku. Jelikož k tomu nedošlo, podalo město v únoru 2017 další žalobu, tentokrát na odklizení novinového stánku. V červnu 2017 ale protistrana přišla s žádostí o přerušení řízení a následovala snaha o dohodu. Předmětem sváru totiž nebyl jen pozemek pod novinovým stánkem, ale rovnou několik sporných pozemků po celém Týně a téměř ke každému se vázal komplikovaný příběh, podobně jako k pozemku u podchodu. První návrh dohody z června 2018 však zastupitelstvo zamítlo jako ekonomicky nevýhodný, neefektivní a nehospodárný. Mj. i na doporučení právničky města. A nelze se tomu divit. Jako reakce totiž na podzim následovaly celkem tři žaloby, které na město podala protistrana. Ta v žalobách požadovala za bezdůvodné užívání svých pozemků částky, které se v součtu vyšplhaly na statisíce korun. Dle oficiálních vyjádření advokátní kanceláře, která město zastupovala, však byly některé nároky neopodstatněné a u těch opodstatněných se částky, na které měla protistrana nárok, pohybovaly v řádech tisíců Kč. Tzn. pan Bezpalec v rámci žalob po městu požadoval zhruba až stonásobek reálně nárokovatelných prostředků!!! Na to město nemohlo nikdy přistoupit, protože musí ze zákona hospodařit s prostředky města s péčí řádného hospodáře.

 

Politický podtext

Po volbách v roce 2018 vznikla poměrně nesourodá koalice 5 stran a sdružení, která disponovala 11 hlasy z 21 možných, tzn. křehká většina o jeden jediný hlas. Součástí koalice se stalo sdružení Tejňáci (zastupitel Mgr. Šálený) a pod koaliční smlouvou byl podepsán pan Bezpalec jako šéf sdružení. Jelikož je vedení města závislé na každém jednom hlasu, je to jistě dobrá páka k prosazení soukromých zájmů. Mimochodem, od posledních komunálních voleb jsem nezaznamenal, že by se pan Bezpalec jako komunální politik v něčem angažoval. Přitom město řeší často poměrně zásadní a strategické pilíře dalšího rozvoje (viz např. areál Blanice, Centrum pro seniory atd.). Ale pan Bezpalec se ozve jen, když se jedná o jeho pozemky. To také o něčem svědčí. Každopádně jednou z prvních ožehavých věcí, které nově vzniklé vedení města řešilo, měl být soud ohledně novinového stánku. Jenže místo toho přišel politický kšeft. Pan Bezpalec se s vedením města dohodl, že pozastaví své (značně předimenzované) žaloby a město na oplátku požádá o pozastavení žaloby kvůli stánku. A to přesto, že právnička vedení města doporučila, aby se s panem Bezpalcem již nescházelo a nechalo transparentně rozhodnout soud!!

 

Obnovení soudního řízení a ztráta důvěryhodnosti

Na základě naší iniciativy, podložené jednomyslně přijatým usnesením kontrolního výboru a pečlivou argumentací, zastupitelstvo města uložilo radě města pověřit advokátní kancelář, aby dala pokyn k obnovení soudního řízení ve věci odklizení novinového stánku. Soudní jednání na jaře roku 2019 však s sebou přineslo nečekaný zvrat. Z nově doložené kupní smlouvy z října roku 2016 totiž vyplynulo, že pan Bezpalec již dávno není vlastníkem předmětu soudního sporu, tedy onoho novinového stánku! Soud poté na dalším jednání žalobu logicky zamítl! Právě informace, kdy se najednou zčista jasna objevila skutečnost, že pan Bezpalec již dva a půl roku není vlastníkem předmětu soudního sporu, byla tou zásadní, která definitivně podkopala důvěryhodnost pana Bezpalce! Proč tuto skutečnost pan Bezpalec nesdělil soudu hned na začátku? Vždyť přece v době, kdy město Týn nad Vltavou podávalo žalobu u soudu na odklizení novinového stánku, již nebyl jeho vlastníkem! Proč na to neupozornil a nechal u soudu zbytečně vláčet své jméno špínou? Proč více než dva roky tahal vedení města za nos, a to vč. nynějšího vedení města, na kterém se jako předseda jednoho z koaličních partnerů podílí? Ty roky soudních tahanic město stály slušné peníze a v podstatě zbytečně!

Mnohokrát jsem vedení města upozorňoval, že snaha o dohodu s někým, kdo se nechce dohodnout, je marná. A vývoj celé kauzy má slova bohužel potvrdil. Mimochodem ohledně dlužného nájmu za novinový stánek se město soudí dodnes a vše běží jak přes kopírák – stánek už poněkolikáté změnil vlastníka. Jedním z mála kladů, kterých se podařilo dosáhnout, je, že už je ten ohyzdný stánek aspoň pryč.

 

Nekonečné průtahy a dohadování bez efektu

Ani během roku 2019 tedy nedošlo k žádnému významnému pokroku, ba naopak. Na základě našich připomínek a analýzy nového návrhu dohody o narovnání, který obsahoval řadu chyb (a to i v rozporu se zákonem!), dával prostor k různým spekulativním výkladům a byl pro město nevýhodný, byl tento návrh zastupitelstvem jednoznačným způsobem zamítnut.  Problematické bylo mimochodem i dořešení dotčeného pozemku u podchodu v Jiráskově ulici (parc. č. 394/2). Součástí navrhované dohody měl totiž být odprodej tohoto pozemku městu, ale společnost BEMAJA s.r.o. tehdy vlastnila jen 2/3 podíl a bez souhlasu podílníka nesměla s pozemkem nakládat. Na začátku roku 2020 byly navíc ze strany pana Bezpalce obnoveny žaloby na město, což si výrazně protiřečilo se snahou o smírné řešení. Další měsíce plné průtahů a úhybných manévrů celou kauzu opět zbytečně protáhly. Až v září roku 2020 vedení města po dvou letech marného snažení konečně vzdalo tento pomyslný boj s větrnými mlýny. Zastupitelstvo jednomyslně zamítlo obě navržené varianty zmíněné dohody a dále bylo jednomyslně revokováno i usnesení o snaze vyřešit spory rámcovou dohodou. Byla to bohužel jediná reálná možnost. Při každém dalším návrhu dohody totiž protistrana vždy přišla s dalšími novými a novými požadavky, o nichž navíc už dopředu musela tušit, že jsou minimálně z části nesplnitelné. A o to tu možná šlo. Účelově donekonečna protahovat řešení těchto sporů.

 

Zablokovaný podchod

Spory o pozemek u podchodu vyvrcholily v lednu letošního roku, kdy byl pozemek oplocen a občanům byl mj. znemožněn průchod podchodem. Termín této akce jistě nebyl zvolen náhodně, vždyť právě kvůli tomuto pozemku měl v pondělí 31.1. proběhnout soud, ze kterého se však protistrana omluvila. Vlastník pozemku každopádně ze zákona nesmí omezovat provoz na výše zmíněné komunikaci. V této věci s ním také bylo zahájeno správní řízení o odstranění nepovolené překážky a byl vyzván k jejímu odstranění. Zatím se podařilo zajistit alespoň průchod.

 

Shrnutí

  1. Snaha o dohodu je jistě chvályhodná, nicméně návrhy dohody, které nám byly předloženy k hlasování, byly vždy plné chyb či nesmyslných požadavků, a to především ze strany pana Bezpalce. Proto byly také zamítnuty.
  2. Snažit se vyřešit spory smírem musí obě strany. Bohužel důvěryhodnost pana Bezpalce se po excesu s novinovým stánkem blíží nule.
  3. Není dobré podmiňovat jednu věc druhou. Složitě koncipované návrhy dohody jen dávaly prostor k různým spekulativním výkladům. Řešit by se měl každý pozemek zvlášť.
  4. Pokud není dohoda možná, je třeba nechat transparentně rozhodnout soud.
  5. To, že město téměř bezvýsledně vynakládá nemalé soudní výlohy je v mnohém způsobeno jednáním a chováním protistrany (viz např. zmíněný zbytečný soud o novinový stánek).
  6. Ať už je v právu kterákoliv ze zúčastněných stran, není etické si brát občany jako rukojmí. Zvolené řešení sporu o pozemek u podchodu je nejen nezákonné, ale především krajně bezohledné vůči spoluobčanům.

 

Pokud není dohoda možná, nechme rozhodnout soud

Rozumím snaze vyřešit vše dohodou. Ale po těch dlouhých letech plných soudních tahanic už tomu snad ani nikdo soudný nemůže věřit. Zpětně vzato celý návrh dohody o narovnání byl jen lehce využitelný prostor pro vydírání města, nic víc. Vždy jsme prosazovali řešit každý jednotlivý pozemek zvlášť. A pokud na řešení nebude panovat shoda, tak nechat transparentně rozhodnout soud. Což např. v různých facebookových diskuzích zmiňuje i pan radní Slepička. Proč tedy nikdy nepodpořil naši snahu přestat se už konečně nesmyslně dohadovat a nechat rozhodnout soud? Tomu já říkám pokrytectví!

Nechme rozhodnout soud. Bude to bezesporu rychlejší, efektivnější, transparentnější a pro město možná i levnější, než toto handrkování bez konce. Vždyť kolik „člověkohodin“ a kolik prostředků na právní služby už město muselo vynaložit?! A téměř bez efektu …

Doufejme tedy, že se celou situaci s uzavřeným podchodem podaří brzy vyřešit a že se do té doby v souvislosti s tímto omezením nepřihodí nějaká tragédie. Vždyť přece všichni snad chceme bezpečné město! Nebo to je jen líbivý slogan?

Karel Hladeček (PROTEJN)