Ustanovení komisí jako poradních orgánů Rady města

V předchozích letech zde fungovalo zhruba 8 komisí a v každé z nich byli zástupci jednotlivých politických stran či hnutí zastoupených v zastupitelstvu. Tzn. celkem zhruba 60 až 70 lidí. Některé komise fungovaly lépe, jiné hůř. Ale snad s výjimkou kulturní komise tam téměř vůbec nefungovala spolupráce s vedením města.

Rozhodli jsme se to trochu změnit s tím, že klademe větší důraz na odbornost a funkčnost komisí. Na pozice předsedy komisí jsme oslovili vybrané aktivní občany a odborníky a nechali jsme na nich, aby si sestavili užší pětičlenný tým, který bude fungovat a po odborné stránce bude mít k dané problematice co říct.

Rada města dle jednacího řádu nakonec ustanovila celkem 4 komise jako své poradní orgány, které budou pro vedení města určitou oporou při řešení důležitých záležitostí, jež nás v blízké budoucnosti čekají.

Jednou z velmi potřebných komisí je určitě Stavební a rozvojová komise. Čeká nás totiž řada podstatných úkolů s vazbou na rozvoj veřejných prostranství, aktuálně např. zadání urbanistické studie areálu Blanice, dořešení pozice městského architekta apod. A zde chceme právě využít znalostí odborníků, které v Týně máme. Předsedou komise je Ing. arch. Václav Čihák. Komise vznikla sloučením dvou původně samostatných komisí (stavební komise a komise pro revitalizaci sídlišť).

Dopravní komisi jsme zřídili zejména z důvodu blížících se rekonstrukcí obou týnských mostů, které významným způsobem zasáhnou do dopravní situace ve městě. Předsedou komise je Ing. Bc. Michal Chmela, LL.M.

Důležitým tématem k řešení je mj. i výstavba Centra pro seniory či stabilizace Městské polikliniky. A to budou bezesporu úkoly, se kterými nám pomůže Komise sociálních věcí a zdravotnictví. Předsedkyní komise je Mgr. Jana Hasilová.

A čtvrtou komisí je Komise pro kulturu a cestovní ruch v čele s předsedou Filipem Valtrem. Ta také vznikla sloučením dvou komisí, konkrétně komise kulturní a komise pro cestovní ruch. V minulém roce se osvědčil formát setkání spolků a pořadatelů kulturních akcí, na který chceme navázat. Jedním z úkolů kulturní komise tak bude např. zpracovat z těchto setkání zápis a podněty. Zkrátka by měla plnit funkci jakési komunikační platformy mezi vedením města a úředníky na straně jedné a mezi zástupci spolků na straně druhé. Nastavení této komise se ukázalo jako hlavní oříšek k rozlousknutí a uvidíme, jak to v budoucnu bude fungovat.

Co se týká ostatních komisí, tak školskou komisi jsme se po konzultacích rozhodli zrušit s tím, že bude lépe fungovat platforma, kdy se se zástupci vedení města a městského úřadu budou na pravidelných schůzkách setkávat ředitelé všech školských zařízení na území našeho města.

Obdobnou formou chceme nahradit i sportovní komisi, kde bychom cca dvakrát do roka svolali zástupce sportovních klubů a s úředníky a s pověřenými zástupci města projednali vše důležité týkající se jejich činnosti. První takové setkání již proběhlo v lednu a zástupci sportovních klubů na něm byli seznámeni např. s Dotačním programem pro sport a zájmové aktivity na rok 2023.

Specifickou oblastí jsou informační technologie. IT komisi jsme zatím nezřizovali, spíše počítáme s tím, že v případě nutnosti, např. v souvislosti s další digitalizací samosprávy, se obrátíme na externí odborníky.

Aktuální složení komisí naleznete zde. Uvidíme, jak se nynější nastavení komisí osvědčí. Případně bychom ho museli poupravit. Zatím tomu každopádně chceme nechat čas a prostor.

Karel Hladeček (ProTejn), starosta města