Střípky ze zasedání zastupitelstva

V následujících několika odstavcích se pokusím shrnout to podstatné ze dvou červnových zasedání zastupitelstva.

 

Střípek ze zastupitelstva č.1 – město bude žádat o dotaci na Centrum pro seniory

Centrum pro seniory je jednou z klíčových investic v následujících letech. Jsme rádi, že vedení města ustoupilo od prosazování jediné varianty, a to přenechání této investice soukromé ziskové společnosti, a začalo se vážně zabývat i ostatními možnostmi. Aktuálně pracovní skupina pracuje na SWOT analýze, která by měla pomoci při hledání správného řešení. Jednou z reálných variant je, že město Centrum pro seniory samo postaví. Nutnou podmínkou je ovšem pokusit se prostřednictvím různých dotačních titulů sehnat dostatek prostředků na tuto investici, poněvadž bez dotační podpory by si město jako investor tak velkou akci nemohlo dovolit. Zastupitelstvo města jednomyslně odsouhlasilo prohlášení, že má zajištěny vlastní zdroje na financování této investiční akce. To bude přílohou žádosti o dotaci z MPSV, kde může město získat až 60 mil. Kč. Doufejme, že žádost o dotaci uspěje. Každopádně je to další důležitý krok na cestě k vybudování tolik potřebného Centra pro seniory.

 

Střípek ze zastupitelstva č.2 – schválena mimořádná veřejnosprávní kontrola MCKV

Po různých průtazích byla konečně schválena mimořádná veřejnosprávní kontrola MCKV za roky 2018 – 2020, kterou už od února 2021 požadoval kontrolní výbor. Kontrola bude zaměřena na nápravu zjištěných nedostatků z kontrol z předešlých let. Termín byl po dohodě stanoven na konec listopadu, tedy tak, aby nenarušil letní sezonu, při které jsou zaměstnanci MCKV nejvíce vytíženi. Pevně věříme, že kontrola pomůže s nastavením bezproblémového fungování MCKV. Svědčí o tom i skutečnost, že pro samotnou kontrolu opakovaně hlasoval i pan radní Slepička, kterého se kontrola jako dočasného ředitele MCKV osobně dotýká. Naopak vůbec nechápu postoj pana Mgr. Šáleného, který byl jako jediný zastupitel proti. Jako radní pro kulturu by přece měl mít zájem na tom, aby tato příspěvková organizace řádně fungovala.

 

Střípek ze zastupitelstva č.3 – sestavení tzv. „superkomise“ pro rozvoj města budí rozpaky

Jednou z mála věcí, na kterých jsme se napříč zastupitelstvem shodli při březnové diskuzi o budoucnosti areálu Blanice, bylo vytvoření jakési „superkomise“, která bude mít na starosti nejen tuto záležitost, ale bude se zabývat komplexně rozvojem celého města (i s ohledem na to, že končí platnost stávající rozvojové strategie města a mělo by se tedy začít pracovat na té nové). Na květnovém zastupitelstvu jsme se ptali, v jaké fázi se to nachází. Paní Ing. Pouzarová, která má sestavení komise na starosti, nám sdělila, že komise bude nepolitická a budou v ní sedět odborníci, nejlépe za každou oblast rozvoje, s akcentem na architekty, kterých by v komisi mělo být min. pět. S tím jsme samozřejmě souhlasili. Už méně se nám ale zamlouvalo, že to bude jen na základě návrhu jediného člověka, protože jak praví jedno přísloví: „víc hlav, víc ví“. I my bychom se rádi podíleli na výběru členů komise a doporučili odborníky.

Rada města nakonec „superkomisi“ odsouhlasila ve složení: Ing. arch. Václav Čihák, Ing. Vlastimil Daňhel, Ivan Horňák, Ing. Bc. Jitka Šálená, Ing. arch. Karel Štádlík, Jan Švejda, Ing. Zuzana Pouzarová, Ing. Blanka Rambousková, Mgr. Miroslav Vašica a tajemník komise Ing. Libor Trča.

Předpokládali jsme, že do komise budou pozváni místní odborníci, kteří se rozvojem města zabývali v minulých letech a někteří z nich dokonce i v minulých desetiletích. Myslím, že návaznost je nejen v tomto případě velmi důležitá. Nechápu tedy, proč v této komisi nefiguruje např. Ing. arch. Kobera nebo Ing. arch. Šíma. Stejně tak mi tam chybí jméno PhDr. Markéty Pražanové, teoretičky architektury a odbornice na urbanismus, kterou by nám v leckterých jiných městech mohli jen tiše závidět. Proč ze slibovaných pěti architektů jsou jen dva, jsme se nedozvěděli. Zmínili jsme též, že tam chybí např. odborník na sociální oblast, zeleň nebo sociolog. Sociální komise však prý funguje a její zástupci mohou být přizváni jako hosté. Jestli je tedy tato tzv. „superkomise“ pojata jako náhrada některých (dle vedení města) nefungujících komisí, považuji to za nešťastné řešení. Každopádně jsme vedení města vyzvali, ať zváží případné rozšíření nebo přeobsazení této komise.

 

Střípek ze zastupitelstva č.4 – dar od společnosti ČEZ bude využit na rekonstrukci Tyršovy ulice

Zastupitelstvo jednomyslně schválilo uzavření smlouvy se společností ČEZ na poskytnutí daru na rok 2021 ve výši 5 mil. Kč na investiční akci města „Rekonstrukce ulice Tyršova“, která volně navazuje na rekonstrukci Kolodějské ulice, jež proběhla v loňském roce. Rekonstrukce se bude týkat především kanalizace. Tyršova ulice totiž patří z hlediska přívalových dešťů, kterých jsme v posledních dnech svědky, mezi problémová místa. Tato investice tak bude jedním z mnoha nutných kroků k vyřešení odtoku dešťových vod z této oblasti.

 

Zastupitelstvo v červnu neplánovaně zasedalo dvakrát. Na mimořádném zasedání dne 28. června byla schválena finanční pomoc pro obec Mikulčice, která je jednou z nejpostiženějších obcí po řádění tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku. Dar ve výši 1 mil. Kč bude poslán přímo na obecní účet.

 

Karel Hladeček (ProTejn)