Rozhovor se starostou Karlem Hladečkem

Rozhovor, který pan starosta poskytl pro nezávislý měsíčník Vltavín, přináší odpovědi na řadu aktuálních otázek týkajících se dalšího rozvoje našeho města.

 

Na ustavujícím zastupitelstvu města dne 20. října 2022 jste byl jmenován do funkce starosty. Měl jste již také předchozí zkušenosti s řízením města jako člen zastupitelstva v minulém volebním období. Nyní se seznamujete s prací ve vedení města. 

Co vás překvapilo či zaskočilo a jakou problematiku nyní řešíte?

 

Od začátku mého nástupu do funkce se setkávám s úředníky, zastupiteli i občany a snažím se seznámit s chodem úřadu a řešit aktuální důležitá témata samosprávy. Hlavním tématem je teď zpracování podkladů pro rozpočet města na příští rok. Na radě města jsme se aktuálně zabývali investičními akcemi města a určením jejich priorit.

Bohužel ta výchozí situace je, nejen ve světle energetické krize a inflace, poměrně složitá. Nárůst cen energií se totiž samozřejmě promítne i do rozpočtu. Město má už vysoutěžené energie na rok 2023. Firmě, která pro město tuto službu zajišťuje, se podařilo cenu vysoutěžit v maximální možné míře co nejlépe, ale bohužel i tak pětkrát dráže než v předchozím období.

Důležitým tématem je mj. dořešení otázky výstavby Centra pro seniory. Nyní již známe předpokládanou cenu stavby podle prováděcí projektové dokumentace. Jedná se o částku zhruba 330 mil. Kč bez DPH, což je s ohledem na roční rozpočet města obří částka. Proto aktuálně řešíme možnosti financování této stavby, např. prostřednictvím dalších dotací. Po zjištění možností se rozhodneme, zda stavět nebo stavbu z finančních důvodů odložit. Centrum pro seniory je pro nás stále prioritou, nicméně město má omezené finanční možnosti a rozhodně nechceme zablokovat další potřebné investice.

Ukazují se i některé akutní problémy, např. dlouhodobě neřešená situace v ulici Na Skalkách, kde je velmi nestabilní komunikace s rizikem propadu povrchu vozovky. Toto zřejmě budeme muset urychleně zařadit do rozpočtu na rok 2023 a neprodleně realizovat.

Další důležitou oblastí, kterou projednáváme je krajský projekt „My v tom Jihočechy nenecháme“. Město má připravený systém, jak přispět potřebným skupinám obyvatel v rámci tohoto příspěvku, i když to na druhou stranu znamená zvýšenou administrativní zátěž pro úřad.

Čekají nás také jednání s Jihočeským krajem ohledně rekonstrukce nového mostu. Zatím víme, že je vybrána zhotovitelská firma a čeká se, která divize této firmy bude projektovat a následně stavbu realizovat. Za město bude nutné zahájit spolupráci naší projekční firmy, která připravuje úpravu předpolí mostu a projektantů zhotovitele. Každopádně připravujeme informační kampaň pro občany.

 

Na některá témata jste upozorňovali jako opoziční zastupitelé již v minulém volebním období. Máte již představu, jak tyto projekty řešit?

 

Jednou z důležitých otázek, na které jsme upozorňovali, je řešení přeložky horkovodu a dalších sítí v rámci přípravy zdvihu železného mostu. Je nutné připravit tento projekt a podrobně ho rozpracovat. Přikláníme se k variantě kolektoru, což je zjednodušeně řečeno tunel pod korytem řeky, ve kterém by byly tyto sítě uloženy. Jedná se o moderní a osvědčený způsob. Vše je však nutné doladit s Ředitelstvím vodních cest ČR, které bude investorem akce.

Stranou nezůstává samozřejmě ani jednání o budoucnosti areálu Blanice. Víme, že nás čekají dlouhodobé pečlivé přípravy od zadání a realizace urbanistické studie až po přípravu regulačního plánu a přípravy následné revitalizace území. Diskutujeme také nad postupem rekonstrukce ulic na Hlineckém sídlišti. Abychom mohli upravit prostor mezi bývalým Společenským domem a mateřskou školou, musíme zajistit objízdné trasy. V plánu je začít revitalizací sídliště v horní části ulice Komenského a pokračovat pak právě v oblasti pod mateřskou školou.

I vzhledem k tomu, co nás všechno v rámci urbanistického rozvoje města čeká, uvažujeme o zřízení funkce městského architekta. Zkušenosti bychom rádi získali z měst, kde již tuto funkci mají, např. z Vimperka, kde mají tuto pozici zajištěnou externím spolupracovníkem.

Rádi bychom také dotáhli realizaci kamerového systému. Tuto investici budeme řešit ve spolupráci s městskou policií.

Město by mohlo realizovat velké množství investic, bohužel pro příští rok jsou investiční prostředky velmi omezené. Intenzivně se budeme věnovat přípravě projektů, tak aby v případě dotací nebo možnosti financování z rozpočtu města mohly tyto akce začít.

Jsme připraveni o plánech města průběžně informovat jak prostřednictvím Radničních novin, Vltavínu, tak i webu a facebooku města.

 

Budou mít radní města rozděleny kompetence?

 

Dohodli jsme se v radě, že chceme, aby její jednotliví členové byli informováni o všech projednávaných záležitostech. Samozřejmě, že podle profesního zaměření a předchozích zkušeností budou mít jednotliví radní na starosti určité oblasti.

Ing. Jaroslav Luňáček bude mít na starosti investice a podnikání, Mgr. Jaroslav Holub kulturu a školství, Marek Štětka sport a oranžový rok, Ing. František Kobera sociální oblast a technickou infrastrukturu a Ing. Pavla Fraňková, která byla jmenována novou ředitelkou polikliniky, oblast zdravotnictví.

Největší odpovědnost ale bude samozřejmě ležet na bedrech vedení města. Zachováme dvě uvolněné pracovní pozice starosty a místostarosty. Pan místostarosta Ondřej Bouška, DiS. bude mít na starost mj. osadní výbory, dopravu, odpadové hospodářství a úklid ve městě a společně se mnou krizové řízení. Já budu mít jako starosta v kompetenci mj. vedení městské policie, jednotky sboru dobrovolných hasičů či zastupování města ve SMO Bukovská voda.

Do veškeré problematiky se snažíme zapojit i všechny zastupitele. Probíhají pracovní schůzky, kde se projednávají všechny důležité, nejen investiční, otázky.

Také připravujeme nastartování činnosti komisí jako poradních orgánů rady města. Chtěli bychom je pojmout trochu jinak než doposud, především s důrazem na odbornost.

Těch témat k řešení je mnoho a není jednoduché se za běhu se vším podrobně seznámit. Ale věřím, že si to všechno časem sedne a společnými silami ustojíme toto složité období.