Podpora záměru vybudování Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO)

Po roce 2029 bude, podle zákona č.541/2020 Sb. (o odpadech), výrazně omezena možnost skládkování. I u nás v Týně je tedy nutné řešit nastalou situaci v oblasti odstraňování směsného komunálního odpadu (SKO). Proto město Týn nad Vltavou přistoupilo, podobně jako např. Milevsko, Horažďovice, Vodňany či Blatná, k memorandu o společném postupu při nakládání s komunálními odpady po roce 2029, jehož iniciátory jsou města Písek a Strakonice.

Záměrem je vybudování společného zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) v areálu společnosti Odpady Písek s.r.o. v sousedství současné písecké teplárny. Kapacita minimálně 50 000 tun odpadu ročně byla stanovena s ohledem na možnosti produkce SKO zúčastněných obcí, zároveň však i z důvodu využití dotací na vybudování tohoto zařízení. Dotace by podle současných podmínek měly pokrýt až 40% investičních nákladů.

Do budoucna se u obcí zapojených v memorandu předpokládá, že bude vytvořena společnost sdružující zakládající obce, která bude fungovat podobně jako např. Sdružení měst a obcí bukovská voda. Zapojené obce budou odevzdávat celou produkci SKO ke zpracování v ZEVO, společně pak budou rozhodovat o dělení výnosu z činnosti společnosti, který bude z podstatné části využíván na obnovu, modernizaci a zefektivnění instalované technologie a souvisejících služeb s cílem udržení ekonomicky přijatelné ceny za zpracování 1 tuny SKO. Nebude se tedy jednat o ryze komerční aktivitu, která by v důsledku zvyšovala cenu za tunu zpracovaného SKO. Ke zlepšení efektivity provozu přispěje i produkce a prodej tepla, což je další z pozitivních přínosů ZEVO.

Pro záměr je v současné době zpracována studie proveditelnosti a podle požadavku zákona č.201/2012 Sb. (o ochraně ovzduší) se chystá vstup do řízení o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), které je nezbytným podkladem pro další kroky povolovacího procesu.

Nakládání s odpady je jedním ze zásadních problémů, které musí samospráva řešit, a proto vnímáme přistoupení k memorandu jako krok správným směrem.

Karel Hladeček (ProTejn)