Opozice se chopila iniciativy a prosadila řadu důležitých bodů!!

Už jsme se dál nemohli dívat na nekoncepčnost rozhodování vedení města a z opozičních lavic jsme se chopili iniciativy. Spolu s ostatními kolegy z opozice jsme pečlivě předjednali několik významných bodů, svolali jsme zasedání zastupitelstva města a prosadili jsme řadu zásadních usnesení.

 

 Proč jsme požádali o svolání zastupitelstva?

V září jsme pana starostu oficiálně požádali o svolání schůzky všech zastupitelů k návrhu rozpočtu na rok 2022, abychom společně předjednali zejména připravenost a prioritizaci jednotlivých investic, neboť k odsouhlasení rozpočtu bude potřeba i hlasů opozičních zastupitelů. Tato žádost zůstala bez odezvy. Dostala se k nám pouze informace, že nejbližší zasedání zastupitelstva města (ZM) bude až 4.11. a další ZM bude asi až v prosinci. Tzn., že místo říjnového a listopadového ZM by bylo jen jedno. Přitom do konce roku je třeba prodiskutovat řadu důležitých bodů a jednání by se tak zbytečně protáhla na dlouhé hodiny. Tomu jsme se snažili předejít. Také jsme nechtěli připustit případné pokračování neplnění usnesení ZM č.26/2020 ze dne 23.1.2020, ve kterém se většina zastupitelů usnesla, že se chce scházet každý měsíc s výjimkou července a srpna. Proto jsme se spolu s dalšími opozičními zastupiteli rozhodli dle článku 4 ods. 2 Jednacího řádu ZM požádat o svolání zasedání ZM.

Do programu ZM jsme zvolili několik podstatných bodů, které zastupitele ani úředníky tak jako tak v následujících týdnech a měsících neminou:

  • projednání návrhu rozpočtu města na rok 2022 (resp. pracovního návrhu investic)
  • projednání Petice za nejvhodnější řešení revitalizace celého areálu Blanice v Týně nad Vltavou
  • projednání budoucnosti areálu Přírodovědného muzea Semenec

(předchozí dva zmíněné body mají mimochodem také vztah k rozpočtu)

 

Co se nám podařilo prosadit?

Bude vyhověno požadavkům Petice za nejvhodnější řešení revitalizace celého areálu Blanice v Týně nad Vltavou

Zasadili jsme se o řádné projednání zmíněné petice, kterou podepsalo více než 700 občanů! Výsledkem bezmála dvouhodinové diskuze zastupitelů a občanů bylo mj. i odsouhlasení usnesení, která respektují požadavky petentů i požadavky stavební komise, tj.:

  • nechat zpracovat důkladnou komplexní analýzu areálu Blanice včetně navazujícího území jako podklad pro další rozhodování v území
  • nerozhodovat o areálu Blanice do doby uskutečnění hloubkové analýzy daného prostoru a zjištění potřeb města a obyvatel
  • svolat k dané problematice jednání stavební komise a komise pro rozvoj města se všemi zastupiteli města

Projednali jsme požadavky k rozpočtu a podařilo se nám prosadit započetí revitalizace hlineckého sídliště

Na zasedání jsme se také zabývali plánem investic na rok 2022. Vše jsme řádně prodiskutovali s Ing. Rohlenou (vedoucí odboru hospodářské zprávy) a s Ing. Rambouskovou (vedoucí finančního odboru). Na investice v roce 2022 můžeme zatím počítat s částkou okolo 50 mil. Kč. Na začátku diskuze jsme shrnuli naše zásadní požadavky:

  • realizovat připravené, rozpracované či zasmluvněné investice, případně investice, na které město získalo dotaci (aktuálně v objemu cca 14,5 mil. Kč)
  • počítat s rezervou na realizaci Centra pro seniory (pokud město obdrží příslib dotace z MPSV, bude se muset rozhodnout, zda jej přijme, a většina zejména opozičních zastupitelů se přiklání k názoru, že bychom tuto investici měli realizovat)
  • konečně započít s revitalizací hlineckého sídliště, konkrétně podpořit již připravenou revitalizaci prostor mezi mateřskou školou a společenským domem, kde je již několik let vyřízené stavební povolení

Jednoznačně jsme deklarovali, že bez splnění těchto podmínek nepodpoříme rozpočet na rok 2022. Prvním hmatatelným výsledkem bylo následné schválení zadání prováděcí dokumentace na revitalizaci zmíněného prostoru mezi mateřskou školou a společenským domem. Tím se nám navíc podařilo urychlit o téměř dva měsíce zadání dokumentace. To mj. znamená, že se zmíněnou revitalizací by se mohlo začít zhruba na přelomu let 2022 a 2023!! Již dlouho byla patrná frustrace obyvatel Hlinek z toho, že je na ně s investicemi do veřejného prostoru zapomínáno (naposledy i na setkání s občany, které jsme v říjnu uspořádali). Tak snad se podařilo udělat první významný krok ke změně!

Přírodovědné muzeum Semenec zůstane v majetku města

Někteří členové vedení města bohužel stále nechápou, že oblasti jako je kultura, školství či sociální služby nebudou městu vydělávat, a přesto je třeba je podporovat, poněvadž jsou to významné služby pro občany. A to je i případ Přírodovědného muzea Semenec, jehož budoucnost se poslední dobou stala jedním z diskutovaných témat. Dokonce se objevil názor areál prodat! S tím jsme ale nesouhlasili. Za více než čtvrt století existence se zde nájemcům podařilo vybudovat funkční areál se zaměřením především na přírodu a vzdělávání s výukovými a zážitkovými programy, probíhají zde příměstské tábory či různé společenské a kulturní akce. Celý areál má potenciál oslovovat i návštěvníky mimo naše město a náš region. Prosadili jsme tedy usnesení zachovat areál Přírodovědného muzea Semenec ve vlastnictví města Týn nad Vltavou. Snad se podaří připravit koncepci budoucího rozvoje tohoto areálu, na které se již začalo pracovat. Jednou z variant je i možnost zařazení např. pod Městské centrum kultury a vzdělávání.

Participativní rozpočet města

Podpořili jsme také návrh Pirátů na vytvoření pracovní skupiny k participativnímu rozpočtu a na přípravu pravidel. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Předpokládá se, že např. v rozpočtu na rok 2022 by bylo vyčleněno cca 1-2 mil. Kč a občané by si sami mohli vybrat, kterou z investic by těmito prostředky podpořili. Vše je teprve na začátku. Každopádně se jedná o jeden z dalších možných nástrojů, jak více zapojit občany nejen do diskuze, ale i do samotného rozhodování o rozvoji veřejného prostoru.

 

Nefungující menšinová koalice v rozkladu a žalostný přístup pana starosty

Co říci závěrem? Říjnové zastupitelstvo jen potvrdilo fakt, že stávající koalice se nachází ve fázi totálního rozkladu. Dochází tak na mnohá tři roky stará prorocká povolební vyjádření, že tento nesourodý koaliční slepenec nebude mít dlouhou životnost. Již několik týdnů se spekulovalo o tom, že z koalice odchází páni radní Slepička a Šálený. Odchod z koalice sice přímo potvrdil jen prvně jmenovaný, každopádně i tak slaboučká menšinová koalice tím ještě více oslabila. A znovu se také projevil žalostný přístup zejména pana starosty k výkonu funkce vrcholného představitele města. Už to, že jsme využili naprosto legitimní možnosti požádat ho o svolání zastupitelstva, se mu příliš nezamlouvalo. Jednání svolal na nejzazší možný termín. Vybídli jsme vedení města, aby využilo příležitosti a na svolané jednání předložilo i jiné připravené body k projednání. Nikdo ale této možnosti nevyužil. Naopak, když se pan starosta dozvěděl, že nám úředníci na naši žádost poskytli některé podklady (což je naprosto legitimní postup), tak je za to seřval. Možná si pan starosta myslel, že nebudeme schopní se připravit a čekal, že se znemožníme. Znát to bylo i z jeho úvodních slov, kdy zpochybňoval jednotlivé body programu připravené k projednání. Opak ale byl pravdou. Během bezmála 3 a půl hodiny trvajícího zasedání jsme prodiskutovali a odhlasovali řadu důležitých usnesení. Je pravda, že pro některé z našich návrhů pan starosta dokonce i hlasoval. Ale nebylo možné přehlédnout, že ruku zvedl znechuceně a s určitým odstupem. Zkrátka asi jen proto, že viděl, že je přehlasován a bylo mu trapné být ve všem proti. V plné nahotě se tak ukázala slabost a nesourodost koaliční vlády. Naopak bych chtěl vyzdvihnout kolegy z opozice, kteří k zasedání přistoupili se vší vážností a pečlivě se na to připravili. Společným úsilím jsme tak dokázali prosadit řadu důležitých věcí.

Karel Hladeček (PROTEJN)