Kvalita předkládaných materiálů pro jednání zastupitelstva je někdy žalostná…

Jako zastupitelé dostáváme zhruba týden před zasedáním zastupitelstva materiály, abychom se mohli seznámit s jednotlivými body programu a připravili se tak řádně na samotné jednání. Často totiž rozhodujeme o poměrně závažných záležitostech. A pokud bychom se s nimi podrobně neseznámili, mohli bychom svým případným špatným rozhodnutím způsobit městu Týn nad Vltavou, a potažmo i jeho obyvatelům, škodu. Proto nás v poslední době velmi zaráží kvalita těchto předkládaných materiálů k projednání, zejména ze strany pana starosty Ing. Machálka.
Na zářijovém zastupitelstvu jsme mj. řešili návrh Dohody o narovnání mezi městem Týn nad Vltavou a manželi Bezpalcovými resp. společností BEMAJA s.r.o., který předložil právě pan starosta Ing. Machálek. Předložený návrh dohody obsahoval řadu chyb, mnohdy i závažných. Po dlouhé diskusi jsme svou argumentací přesvědčili drtivou většinu zastupitelů, aby tuto dohodu nepodpořili. I přesto pan starosta jako jeden z mála hlasoval pro. Každopádně jsme, možná trochu naivně, očekávali, že se vedení města z této situace poučí a kvalita předkládaných materiálů se zlepší.
Nicméně hned říjnové zastupitelstvo nás vrátilo zpět do reality. Jedním z navržených bodů programu bylo řešení oplocení fotbalového hřiště FK Olympie. Materiál k tomuto bodu předložil opět pan starosta Ing. Machálek. Když jsme otevřeli zmíněné podklady, tak jsme nevěřili svým očím. Důvodová zpráva, která by měla obsahovat řádné vysvětlení a odůvodnění projednávaného bodu, se stávala z jediné věty, cituji: „Rada města předkládá zastupitelstvu města variantní řešení oplocení hřiště FK Olympia k projednání a schválení jedné ze tří variant“. K tomu jsme dostali 3 výkresy. Jako varianta 1 zde byl uveden původní, investorem nedodržený, nákres situace. Druhou variantou byl nový návrh oplocení pod svahem, který však postrádal jakékoliv okótování. Předloženou variantu 3 jsme pak považovali za špatný vtip. Jednalo se totiž o stávající stav „načerno“ vybudovaného oplocení, které na zářijovém zasedání zastupitelstvo téměř jednomyslně zamítlo, a to vč. pana starosty jako předkladatele návrhu a vč. pana zastupitele Meidla jako zástupce investora! Na všech třech výkresech bylo navíc jako investor chybně uvedeno město Týn nad Vltavou. Investorem je přitom FK Olympie…
Navrhli jsme tedy stažení tohoto bodu z programu z výše uvedených důvodů, tedy z důvodu absence jakéhokoliv řádného podrobného vysvětlení a odůvodnění a z důvodu neúplných a chybných podkladů. Ani po této argumentaci nebyl pan starosta ochoten tento bod z programu stáhnout. Takto se chová zodpovědný představitel města? Proto jsme se vzápětí rozhodli pokusit se zařadit do programu hlasování o odvolání Ing. Machálka z pozice starosty města. Bohužel ani jeden z našich návrhů nenašel dostatečnou podporu a tak se jednalo dál.
Když pak přišel na řadu zmiňovaný bod jednání, opět se rozjela diskuse, jejímž vyústěním byl návrh pana starosty, aby se tento bod stáhl z programu. Kdybychom to udělali hned na začátku zasedání, jak jsme navrhovali, ušetřili bychom si nějakou tu půlhodinu času a před občany bychom jako zastupitelé nebyli za kašpary. Jako např. když jsme poukázali na to, že i sám pan Meidl minule hlasoval proti stávajícímu provedení a umístění oplocení, na což pan starosta reagoval, že to bylo omylem. To už někteří občané v zasedací místnosti nevydrželi a vyprskli smíchy. Lze se jim však divit? Ono to je ale bohužel spíš k pláči.
Zasedání říjnového zastupitelstva trvalo téměř 4 hodiny. Možná, kdyby se zlepšila kvalita předkládaných materiálů, zabralo by nám jednání podstatně kratší dobu. Třeba se jednou dočkáme.

Karel Hladeček