Kauza novinový stánek aneb první škobrtnutí nového vedení města

Na počátku všeho stál novinový stánek u železného mostu, který vlastní pan Jaroslav Bezpalec (Tejňáci). Jelikož stánek stojí na pozemku města (č.p. 2316/43), byla mezi ním a Městem Týn nad Vltavou sepsána nájemní smlouva. Pan Bezpalec však před lety přestal platit nájem a nájemní smlouvu později dokonce zpochybnil. Soud však potvrdil její platnost. Na základě hrubého porušení nájemní smlouvy byla panu Bezpalci nájemní smlouva vypovězena a byl rovněž vyzván k vyklizení stánku a uvolnění pozemku. Jelikož tak neučinil, Rada města rozhodla, podat na něj v této věci žalobu.

Nebyl to však jediný spor, který pan Bezpalec s městem řešil. Vznikla tedy jakási „pracovní skupina“ ve složení Ing. Tvrdík, Mgr. Šálený, p. Slepička, která si dala za cíl projednat možnost ukončení dlouhodobých, nedořešených majetkových záležitostí mezi Městem Týn nad Vltavou a panem Bezpalcem. Dne 28. 6. 2018 předložil Ing. Tvrdík na jednání zastupitelstva města navrhované řešení celé situace formou dohody. Zastupitelstvo však tuto dohodu zamítlo jako ekonomicky nevýhodnou, neefektivní a nehospodárnou. Mj. i na doporučení právničky města Mgr. Čutkové. A jelikož by v horizontu několika dní propadl termín u soudu, pověřil tehdejší starosta města Mgr. Šnorek advokátní kancelář zastupující Město Týn nad Vltavou, aby termín prodloužila.

V polovině prosince roku 2018 měl proběhnout soud, který by s velkou pravděpodobností (i s ohledem na to, že potvrdil platnost nájemní smlouvy v předchozím soudním řízení) celou situaci uzavřel s tím, že v právu je Město Týn nad Vltavou a pan Bezpalec by tak musel uhradit veškeré závazky vůči městu (dlužný nájem, soudní výlohy apod.). Nestalo se tak. Pan Bezpalec se totiž pár dní před soudem sešel s novým vedením města (Ing. Machálek, Ing. Tvrdík, p. Slepička, … ) a výsledkem oné schůzky bylo pověření právničky města, aby prostřednictvím advokátní kanceláře zastupující Město Týn nad Vltavou požádala o pozastavení žaloby po dobu 3 měsíců. A to přesto, že právnička vedení města doporučila, aby se s panem Bezpalcem již nescházelo a nechalo transparentně rozhodnout soud!!

Na zasedání zastupitelstva města dne 19. 12. 2018 se koalice snažila na poslední chvíli protlačit do programu návrh nových zástupců města ve společnostech, ve kterých má město majetkovou účast (podrobněji viz také usnesení 663/2018 ze zasedání Rady města dne 17. 12. 2018). Jelikož jsme k tomu jako zastupitelé oficiálně nedostali vůbec žádné podklady!!, navrhli jsme tento bod z programu vyškrtnout. A jen díky tomu, že Ing. Tvrdík dorazil na zastupitelstvo se zpožděním, se onu záležitost koalici nepodařilo prosadit do programu zastupitelstva. Ano, tak málo chybělo k tomu, aby koalice prosadila do dozorčí rady Vltavotýnské teplárenské, a.s. (tedy společnosti s majoritní majetkovou účastí města) právě pana Bezpalce, tedy člověka, který městu dluží peníze a vede s městem soudní spor!

A já se ptám: Kde je ta deklarovaná transparentnost, kterou se tu před volbami kdekdo oháněl? Spíše se mi zdá, že skutek utek! Když chce totiž někdo např. s městem uzavřít nájemní smlouvu, nesmí mít vůči městu žádné závazky a už vůbec není přípustné, aby vedl s městem soudní spor. A v tomto případě by koalice takovéto osobě bez pardonu odsouhlasila místo v dozorčí radě společnosti s majoritní majetkovou účastí města!? Všichni zastupitelé na ustavujícím zastupitelstvu města složili slib, kterým slíbili na svou čest a svědomí, že svoji funkci budou vykonávat svědomitě a v zájmu města. Jednou z hlavních odpovědností zastupitele je odpovědnost za nakládání s obecním majetkem, tedy povinnost být řádným hospodářem. A já se znovu ptám: Toto je naplněním daného slibu? Takto si naši radní představují řádné hospodaření s majetkem města? Jen pro zajímavost, ušlý nájem, se podobně jako výše soudních výloh, pohybuje řádově v desítkách tisíc korun. Není to sice závratná částka, ale jak máme jako občané věřit, že obdobně nebude nakládáno s majetkem města i v jiných případech, kde se mnohdy hraje o sumy mnohonásobně vyšší? Ptám se tedy dál: Kdo konkrétně a z jakého důvodu vůbec nařídil právničce města, aby pověřila advokátní kancelář zastupující město Týn nad Vltavou pozastavením zmíněné žaloby? Navíc v situaci, kdy bylo vedení města z její strany doporučeno nechat transparentně rozhodnout soud!

Možná i díky zveřejnění této kauzy, iniciované panem Bouškou v minulém Vltavínu, se vedení města nakonec zaleklo toho, co by to mohlo způsobit, a do dozorčí rady Vltavotýnské teplárenské, a.s. se po revokaci původního usnesení rozhodlo navrhnout Ing. Jiřího Drdu, též ze sdružení Tejňáci (viz také usnesení 47/2019 a 48/2019 ze zasedání Rady města dne 21. 1. 2019). Celá záležitost se měla opět řešit na zastupitelstvu dne 31. 1. 2019. Ale co se nestalo. Ještě před schválením programu zastupitelstva pan starosta tento bod z programu stáhl. Když jsme se dotázali proč, bylo nám odpovězeno, že se tak prostě jako koalice rozhodli. Celá záležitost ohledně schvalování nových zástupců města ve společnostech, ve kterých má město majetkovou účast, tak na nás působí značně nedůvěryhodně.

Jediné, co jsme se na zastupitelstvu dozvěděli, bylo to, že pozastavením výše uvedené žaloby zaúkoloval právničku města pan starosta a že vedení města se snaží vyřešit spor mimosoudně a dospět k dohodě. Nového návrhu dohody se prý můžeme dočkat již v únoru. Otázkou však je, jak bude nově navržená dohoda vypadat a jestli to nebude pro město opět jen nevýhodný paskvil jako v předchozím případě. A také jestli se obě strany skutečně chtějí dohodnout a není to jen další nesmyslné protahování celé kauzy, kterou už mohl soud s velkou pravděpodobností (a transparentně!) dávno rozhodnout ve prospěch města. Každopádně jsme iniciovali alespoň svolání kontrolního výboru, který se touto záležitostí bude zabývat. Je třeba si totiž uvědomit, že nejde jen o tento jeden případ jako takový, ale také o důležitý precedens.

Na závěr lze jen konstatovat, že doufáme, že nakonec zvítězí zdravý rozum a celou kauzu se podaří uzavřít transparentním způsobem a především ve prospěch města a jeho občanů.

Karel Hladeček