Již čtyři roky tvrdě bojujeme za zahájení revitalizace hlineckého sídliště, přístup vedení města je však žalostný

Zpočátku byla naše snaha brzděna tím, že vládnoucí koalice držela svorně při sobě a nereflektovala naše návrhy. Nicméně časem, jak se koalice postupně začala drolit, jsme stupňovali tlak na prosazení našich návrhů. Leccos jsme i prosadili, ale realizace často naráží na neochotu vedení města začít konečně něco konkrétního a smysluplného dělat.

 

2018

Hned po volbách jsme otevřeli diskuzi o participativním rozpočtu a o investicích v hlineckém sídlišti, navrhli jsme konečně započít s revitalizací sídliště. Marně.

 

2019

V průběhu roku jsme se zúčastnili několika setkání s občany ze sídlišť (např. v ZŠ Hlinecká nebo na Baráčnické rychtě), kde byla patrná jejich frustrace z toho, že se na ně s investicemi zapomíná.

Upozornili jsme na to, že sice např. na sídliště Hlinky je v rozpočtu na rok 2020 počítáno s více než 10 mil. Kč, nicméně se jedná pouze o opravy chodníků, výměnu veřejného osvětlení či investice v rámci ZŠ a MŠ, nikoliv zásadní investice do veřejného prostoru.

Dále jsme apelovali na to, aby zmíněné opravy chodníků byly dělány z kvalitních a esteticky přívětivých materiálů, aby město s občany komunikovalo, zveřejnilo podrobný soupis plánovaných investic a oprav (tak aby občané např. nebyli překvapení, že mají před barákem zničehonic výkop) atp.

A v neposlední řadě jsme také apelovali na to, aby se město zabývalo koncepčním řešením investic a oprav, využilo např. výstupů projektu „Týn nad Vltavou – město pro život“ a toho, že tu máme kvalifikované a ochotné odborníky, kteří mohou poskytnout odborné znalosti a zkušenosti s možnostmi řešení veřejného prostoru.

 

2020

Podpořili jsme získání areálu Blanice darem od společnosti ČEZ, ale jen za předpokladu, že bude vše jednoznačně vyčísleno a že bude mít vedení města vizi, co s celým komplexem bude dál. Zkrátka, že se vedení města začne celou záležitostí koncepčně zabývat, samozřejmě za účasti občanů a odborníků.

Místo toho jsme ale byli svědky naprosto nekoncepčního přístupu a ignorace názoru odborníků a veřenosti:

  • došlo k rušení či slučování komisí, často bez udání rozumného důvodu
  • docházelo jen k nahodilým krokům (např. vyhlášení grantu na předzahrádky?)
  • vedení města měnilo poměrně zásadním způsobem názory (např. v prosinci 2020 schválilo do rozpočtu demolici části Blanice, aby dva měsíce poté tvrdě prosazovalo její rekonstrukci)

Pokusili jsme se tedy zamezit nekoncepčním investicím a s ohledem na oslabenou koalici jsme podali protinávrh rozpočtu. Nicméně o jediný hlas byl s pomocí komunistů prohlasován původní návrh.

 

2021

Jedním z bodů zlomu bylo březnové zastupitelstvo, ve kterém se nám až díky tlaku veřejnosti a odborníků podařilo zablokovat přijetí připraveného nesmyslného usnesení o rekonstrukci areálu Blanice. Na setkání navíc zazněla z řad občanů i odborníků řada zajímavých názorů a možností koncepce rozvoje. Bylo navrženo vytvoření jakési superkomise, která se tím bude zabývat.

A výsledek? Vznikla komise, jejíž složení budilo značné rozpaky. Komise navíc v podstatě nefungovala a vedení města si dál jelo svou linii. Za statisíce nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na opravu tří pater bytů v jednom z paneláků v areálu Blanice. Jenže odhad za rekonstrukci byl dost podceněný a předběžná cena vedení města zaskočila. Realizována nebyla ani demolice spodní části Blanice, kterou vedení města schválilo do rozpočtu. Zkrátka se opět neudělalo nic. Takže ve finále vše přineslo jen zbytečnou práci úředníků a z hlediska investic vůbec jeden z nejhorších roků v moderní historii Týna.

 

Na podzim jsme svolali zastupitelstvo, na kterém se mj. řešila petice za nejvhodnější řešení revitalizace celého areálu Blanice v Týně nad Vltavou. A na zasedání se nám podařilo všechny zásadní požadavky petentů a stavební komise prosadit, tj.:

  • nechat zpracovat důkladnou komplexní analýzu areálu Blanice včetně navazujícího území jako podklad pro další rozhodování v území
  • nerozhodovat o areálu Blanice do doby uskutečnění hloubkové analýzy daného prostoru a zjištění potřeb města a obyvatel
  • svolat k dané problematice jednání stavební komise a komise pro rozvoj města se všemi zastupiteli města

 

2022

Máme polovinu roku 2022. Od schválení zmíněných usnesení uběhlo 8 měsíců, Blanici vlastníme již rok a půl a stále se nic neděje. Proto jsem se na červnovém zasedání zastupitelstva ptal, jak je to s plněním daných usnesení, tedy kdo pracuje na komplexní analýze, kdo to má na starosti a kdy bude analýza zpracována? Proč nebylo svoláno slíbené jednání stavební komise a komise pro rozvoj města se zastupiteli?

A odpověď? Čeká se na výsledky studentských prací… Ano, oslovení studentů vysokých škol bylo jistě smysluplné. Studenti Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze se v rámci svých předdiplomních prací zabývali urbanisticko-architektonickou studií centrálního území města (vč. revitalizace zámeckého areálu) a navazujícího území sídliště Hlinky s areálem ubytovny Blanice. Komentovaná prezentace přinesla řadu zajímavých nápadů, které může vedení města využít, stejně jako zpracované analýzy. Nyní máme již k dispozici i práce studentů z VUT v Brně (budou však prý prezentovány až v říjnu, tedy za další 4 měsíce).

To je všechno hezké, ale na zmíněné komplexní analýze, která má být základním podkladem pro vytvoření urbanistické studie sídliště Hlinecká vč. areálu Blanice nikdo nepracuje. Při tom práce mohly probíhat souběžně se studentskými pracemi již dávno!

 

Stejným způsobem pokulhává i zpracování prováděcí dokumentace na revitalizaci prostoru mezi Společenským domem (SD) a mateřskou školou, které jsme prosadili do rozpočtu na letošní rok. Ono to jde totiž těžko, když je propadlé stavební povolení a nikdo na tom nepracuje! Anebo to nikoho nezajímá?! Vše se bude muset každopádně sladit s připravovanou rekonstrukcí části SD, který patří Jednotě. Vedení města by se také mělo zabývat myšlenkou odkupu zbylé části SD Hlinky…

 

Čas však stále neúprosně běží. Snad se v dohledné době podaří zrealizovat alespoň slibované parkoviště a hřiště v severní části sídliště. Ale bude to hodně slabá náplast na všechny ty sliby. Nezbývá nám, než být optimisty a doufat, že naše dlouhodobé úsilí bude brzy převedeno v praxi a konečně se rozběhne leta letoucí slibovaná revitalizace Hlinek. Za nás mohu slíbit, že pro to uděláme maximum. Vždyť už je to pro ostudu!!

Karel Hladeček (ProTejn)