Centrum pro seniory čeká na zásadní rozhodnutí. Bude fungovat jako soukromé nebo městské zařízení?

V prosinci roku 2019 se uskutečnila schůzka s vedoucími odborů MěÚ, kde jsme jako zastupitelé poprvé (a bohužel zatím naposled) podrobně diskutovali o možnostech vybudování Centra pro seniory u nás v Týně. Jednoznačně jsme tehdy tuto investici podpořili a ze setkání jsme odcházeli spokojeni, protože se zástupci samosprávy názorově sjednotili a napříč celým zastupitelstvem panovala shoda na tom, že se jedná o prioritní investici, kterou město chce pro své občany v následujících letech zrealizovat. Zhruba před rokem bylo město bohužel nuceno, z důvodu nemožnosti splnění termínu pro dokončení, stáhnout žádost o poskytnutí dotace z ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Ale jsme rádi, že i přesto zůstává vybudování Centra pro seniory pro vedení města prioritou. Město má zpracovaný projekt a dle zastupitelstvem schváleného harmonogramu by nyní měla nastat fáze, kdy se město bude zabývat zadávacím řízením na výběr zhotovitele stavby (vč. vybavení technologiemi a nábytkem), realizací stavby, rozhodnutím a výběrem provozovatele a přípravou organizace provozu. Zároveň by město mělo pokračovat v důkladném sběru dat a zkušeností samospráv s provozováním domovů. Vhodné je samozřejmě nadále jednat se zástupci Jihočeského kraje, Krajského úřadu či MPSV a především aktivně hledat a vyhodnotit možnosti získání dotací na výstavbu tohoto zařízení. Ty jsou totiž stále velmi reálné.

Celému projektu se od samotného začátku věnuje odborná pracovní skupina, ve které jsou zastoupeni jak zástupci samosprávy, tak úředníci města a externí odborníci, kteří se touto záležitostí dlouhodobě zabývají. Při zpracování projektu a podání žádosti o dotaci bylo počítáno s tím, že město tuto investici zrealizuje a bude centrum pro seniory též provozovat. Vycházelo se především ze zkušeností ostatních obdobně velkých měst v Jihočeském kraji, kde je drtivá většina domovů pro seniory zřizována právě městy či krajem.

Vedení města však bylo počátkem roku osloveno soukromou společností, která nabídla, že domov pro seniory v Týně vybuduje. Na prezentaci firmy byli pozváni členové odborné pracovní skupiny a představitelé samosprávy a zúčastnila se jí i náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro sociální oblast. Vedení města se tedy nově začalo zaobírat variantou, že by výstavbu a provozování Centra pro seniory mohlo svěřit do rukou soukromé společnosti.

Nyní jsme tedy ve fázi, kdy se město bude muset rozhodnout, jakou cestou se vydá. Předpokládám, že v následujících týdnech zasedne odborná pracovní skupina, která vše řádně prodiskutuje a připraví podrobnou analýzu obou variant s jednoznačně vymezenými výhodami a nevýhodami tak, aby samospráva následně mohla s klidným svědomím rozhodnout, jakou cestou se vybudování domova pro seniory v Týně bude ubírat a do jaké míry jsou danými variantami naplněny požadavky, které by město mělo mít jasně definované, ať už se jedná např. o ekonomické, provozní, procesní či kontrolní mechanismy.

A jaké požadavky jsou pro nás mj. důležité:

1. Chceme zajistit požadované sociální služby

Město Týn nad Vltavou není poskytovatelem žádné sociální služby. Z projektu vyplývá jasný požadavek na 60 lůžek pobytové sociální služby domova pro seniory a 20 lůžek domova se zvláštním režimem (pro osoby trpící Alzheimerovou a dalšími druhy demencí).

2. Chceme mít maximální možný vliv na podmínky umisťování obyvatel

Centrum pro seniory má sloužit prioritně pro obyvatele Týna nad Vltavou a dalších obcí ORP. Bude nutno zvažovat urgentnost jednotlivých případů bez návaznosti na výši příspěvku na péči.

3. Chceme vybudovat uživatelsky maximálně přívětivý domov a mít možnost ovlivňovat kvalitu poskytovaných služeb

Nechceme seniory do domova „jen umístit“. Chceme, aby se tam cítili, co nejlépe. Chceme, aby měli kvalitní a komfortní podmínky. Zařízení bude jejich dalším domovem. Ať je zařízení postaveno s výhledem do budoucna, neslevujme ze standardu současné doby. Kvalitní péče a pestrá aktivizace uživatelů je samozřejmostí.

4. Chceme mít možnost účastnit se správy a kontroly hospodaření a provozu

Chceme, aby prostředky na sociální služby byly vynaloženy účelně a hospodárně. Chceme znát kalkulace pravidelného finančního příspěvku města na provoz centra a mít dohled nad jeho hospodařením a dalším směřováním.

5. Chceme pracovní místa využít prioritně pro obyvatele Týna resp. obcí v rámci ORP Týn nad Vltavou

Je nám jasné, že sehnat kvalifikovaný personál nebude jednoduché, ale zároveň ve vybudování centra pro seniory spatřujeme příležitost k oživení místního trhu práce.

Zkrátka, při rozhodování o tom, jak město s Centrem pro seniory naloží, budou muset zastupitelé zohlednit spoustu materiálních i nemateriálních vstupů a výstupů. Proto je důležité mít k dispozici co nejvíce relevantních podkladů, aby konečné rozhodnutí nebylo zbrklé a mylné. Pevně věříme, že na konci tohoto příběhu bude v Týně stát Centrum pro seniory, které bude technicky i funkčně na vysoké úrovni a bude dobře sloužit především občanům Týna nad Vltavou a blízkého okolí.

Karel Hladeček