Mgr. Anežka Hladečková

Týn nad Vltavou

Proč kandiduji?

Při pohledu do „občanky“ nutno zkonstatovat, že již nejsme tak mladí a nezkušení, je načase převzít spoluzodpovědnost a začít se podílet na dotváření rozvoje města.

Veřejné dění mi není lhostejné…

“ Chci, aby se „v Tejně“ dobře žilo, pracovalo, nakupovalo, studovalo, veselilo, relaxovalo i nehádalo a nebálo.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Jako sociální pracovnice se mě dotýká téma nabídky sociálních služeb, kdy Týnu dlouhodobě chybí zejména pobytové zařízení pro seniory (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem). Zastupitelstvo města v roce 2017 schválilo realizaci projektu vybudování Centra pro seniory Týn nad Vltavou. Ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022 – 2024 je konstatován dlouhodobý nedostatek pobytových míst v zařízení pro seniory a nedostatečná dostupnost služby domov se zvláštním režimem. Schváleno je navýšení kapacity pro základní/optimální síť v Týně nad Vltavou o 60 lůžek domova pro seniory a 20 lůžek DZR. V projektu centra je navrhováno vyčlenit několik lůžek pro krátkodobé pobyty, nahrazující službu odlehčovacích služeb.

Za uplynulé volební období jsme se dočkali zadání a zpracování prováděcí dokumentace pro stavbu. Stále pevně věřím, že se bude jednat o jednu z hlavních priorit nadcházejícího volebního období, na které bude panovat shoda napříč politickým spektrem a jehož příprava a uvedení do provozu nebudou podceněny.

Situace, do které se dostává rodina, která již přestává být schopna zajistit náročnou celodenní péči o seniora i s podporou místních poskytovatelů terénní pečovatelské služby či osobní asistence, je velmi stresující a náročná. Díky nově vybudovanému centru by naši potřební obyvatelé zůstávali v regionu s častými vazbami na blízké. Současně by Centrum představovalo bohatou nabídku pracovních míst zejména pro ženské profese.

 

Vnímám však také např. nedostatek dostupného bydlení. Zodpovědné obce řeší nabídku bydlení na svém území nejen např. při definování lokalit pro bydlení ve svých územních plánech, ale také nabídkou nájemního bydlení ve svém vlastnictví. Pokud má obec nedostatečný bytový fond, nemá např. možnost proaktivně řešit na svém území případy, kdy jsou lidé ubytováváni v nevyhovujícím bydlení soukromých vlastníků. Poskytování nájemního bydlení obcí je jedním z nejefektivnějších nástrojů sociální politiky každé obce, která tak může podpořit různé cílové skupiny, jako jsou např. senioři, mladé rodiny, osamostatňující se mladí, osoby ohrožené sociální exkluzí, bez přístřeší a další skupiny, které se obtížněji integrují na komerčním trhu s bydlením.

 

Důraz by měl být kladen na nastolení respektu a vzájemné dobré spolupráce mezi volenou samosprávou a městským úřadem!

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Vdaná, matka dvou dětí školního věku, navštěvujících místní víceleté gymnázium a využívajících nabídku volnočasových aktivit. Vděčná za přátelské vztahy a zkušenosti získané v Základní umělecké škole, farním společenství či skautu. Jsem členkou pěveckého sboru Aleluja. Byla jsem jmenována tajemnicí Komise sociálních věcí a zdravotnictví, jsem členkou odborné skupiny pro přidělování bytů „v domech s pečovatelskou službou“, odborné skupiny pro rozdělování dotací z Dotačního programu města na podporu sociálních služeb poskytovaných obyvatelům s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou (včetně přidružených obcí), jsem spoluautorkou původního Projektu vybudování Centra pro seniory Týn nad Vltavou I a II a členkou pracovní skupiny pro realizaci vybudování Centra pro seniory, aktivně se účastním procesu komunitního plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku, jako členka pracovní skupiny jsem se podílela na tvorbě aktuálně zpracovávaného Strategického plánu rozvoje města Týn nad Vltavou na období 2023 – 2029.