Aktuální informace k údržbě travnatých ploch

Předem bych se chtěl omluvit za různé komplikace, které občané museli v souvislosti se vzrostlou zelení řešit. Aktuálně je vše již snad připraveno a po dlouhých peripetiích se konečně rozjede údržba travnatých ploch ve městě. V následujících řádcích se pokusím vysvětlit, čím bylo zpoždění seče způsobeno.
Snažili jsme se udělat maximum proto, abychom se této nepříjemné situaci vyhnuli. Nicméně celá záležitost kolem zajištění údržby travnatých ploch byla od počátku poměrně složitá. S původním zhotovitelem, se kterým mělo město platnou smlouvu, jsme se snažili najít dohodu na podobě dodatku ke smlouvě, kterým by byl řešen letošní rok, protože předchozí dodatek byl uzavřen jen na dobu určitou do konce roku 2022. Na bezesporu relevantní požadavky zhotovitele, reagující na aktuální ekonomickou situaci, jsme však s ohledem na zákonné možnosti nakonec nemohli přistoupit.
Museli jsme tedy smlouvu resp. smlouvy ukončit a celou údržbu travnatých ploch nechat přesoutěžit, což je samo o sobě časově i administrativně dost náročné. Bylo tedy vyhlášeno výběrové řízení, které má samozřejmě své zákonné lhůty. Důležité je zmínit, že po dobu, kdy běží výběrové řízení, bohužel není možné zadávat sečení jakýchkoliv ploch, které jsou jeho součástí!
Vše se navíc nečekaně zkomplikovalo tím, že vítězný dodavatel nám na poslední chvíli oznámil, že od podpisu smluv odstupuje! Museli jsme tudíž oslovit další dvě firmy v pořadí, což přineslo opětovné prodloužení termínu možného zahájení seče.
Nakonec se podařilo se s oběma firmami domluvit. Během dnešního dne a pondělka by mělo dojít k podpisu smluv, na některých místech už by se mělo začít sekat. Každá ze zmíněných firem pro nás udělá vždy dvě z celkových čtyř lokalit, tak jak to odpovídá vysoutěžené zakázce. Jednání byla velmi složitá, protože tráva už během té doby značně povyrostla a první seč tedy bude náročná a nějakou dobu to potrvá.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se už na některých místech zapojili do boje se vzrostlou zelení, ať to byla pracovní skupina pod vedením pana Moravce či aktivní občané, kteří si sami posekali prostranství okolo svého bydliště či firmy, byť to byl městský pozemek, za jehož údržbu je zodpovědné město. Moc si toho vážím!
Doufám, že tímto jsme si prošli tím nejhorším a až se firmám podaří popasovat se s přerostlou zelení, bude údržba travnatých ploch dále probíhat již v řádně stanovených termínech. Smlouvy jsou na dobu neurčitou, a tak příští jaro by mělo být v tomto ohledu klidnější. Děkuji za pochopení a za trpělivost!
Bc. Karel Hladeček (ProTejn), starosta města

Shrnutí informací k rekonstrukci silničního mostu a pozvánka na veřejnou prezentaci a diskuzi

Silniční most v Týně nad Vltavou je ve vlastnictví Jihočeského kraje, který je též investorem celé akce. Nejprve mi ale dovolte pár informací k provizornímu přemostění, jehož realizace nás čeká již v nejbližších týdnech.

Provizorní most vyroste mezi parkovištěm pod kostelem (pravý břeh Vltavy) a prostorem „na valše“ mezi kapličkou a Kácovskou věží (levý břeh Vltavy). V souvislosti s výstavbou provizorního přemostění bude zamezeno parkování vozidel na větší části parkoviště pod kostelem, kde si zřídí firma Eurovia a.s. zázemí pro výstavbu provizorního mostu. Příjezd a parkování pro zákazníky restaurace Vorař a Čínské restaurace bude umožněno. Další dopravní opatření se dotkne Žižkovy ulice, kde bude zakázáno podélné parkování přibližně od začátku parkovacího pruhu ve směru od nového mostu až ke Kácovské věži. Zde bude firma připravovat nájezd na budoucí most. Zhotovitel stavby aktuálně počítá se zřízením zázemí pro stavbu zhruba od 15. května a o týden později, tedy 22. května, by měla začít výstavba provizorního přemostění.

Jen připomenu, že obousměrný provizorní most bude sloužit pouze pro auta do 3,5 tuny a autobusovou dopravu. Ostatní vozidla budou muset využívat objízdné trasy mimo Týn. Výjimkou budou jen složky integrovaného záchranného systému, kterým bude umožněno používat železný most.

Co se týká samotného projektu na rekonstrukci silničního mostu, tak se vše blíží do finále. Srdečně Vás tímto zvu na veřejnou prezentaci a diskusi na téma „Rekonstrukce silničního mostu v Týně“, která se uskuteční v úterý 30.5. od 17h v MDK Sokolovna. Účast mj. přislíbil i hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba jako zástupce investora. Na veřejném setkání by měl být představen projekt nového silničního mostu vč. vizualizace a dopravně inženýrská opatření v souvislosti se stavbou vč. objízdných tras.

Pro připomenutí ještě několik předběžných důležitých časových mezníků:

  • 15.5.2023 – zařízení staveniště na parkovišti pod kostelem
  • 22.5.2023 – zahájení stavby provizorního mostu a přeložky sítí
  • polovina července 2023 – ukončení provozu přes most a zahájení demolice
  • červen 2024 – zprovoznění nově zrekonstruovaného mostu
  • srpen 2024 – dokončení stavby

O dalších důležitých faktech vás budeme včas informovat. Sledujte prosím Radniční noviny, web a facebook města.

Bc. Karel Hladeček (ProTejn), starosta města

Rozdělení příspěvku pro Oranžový rok bylo letos obzvláště složité

16.3.2023 proběhlo zasedání výběrové komise pro rozdělení prostředků z Oranžového roku (OR). Tedy peněz, které město Týn nad Vltavou dostává od společnosti ČEZ, a.s. a rozděluje je na podporu a propagaci kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných městem samotným a dalšími subjekty působícími v Týně a blízkém okolí. Rozdělování prostředků z Oranžového roku je však rok od roku složitější.

Příspěvek od společnosti ČEZ, a.s. je již mnoho let stejný. Vedle toho ale významně narostl počet žadatelů a jednotlivých žádostí. Pro představu jsou nejlepší konkrétní čísla. Komise měla k rozdělení k dispozici 1,6 milionu korun. 54 žadatelů však ve svých 161 žádostech požadovalo podporu v celkové výši 4.526.077 Kč, což je zhruba trojnásobně více. Komise tak stála před nelehkým úkolem a chtě nechtě musela razantním způsobem korigovat výši podpory pro jednotlivé akce.

Komise byla složena ze zástupců všech stran a hnutí, které mají své zastoupení v zastupitelstvu, konkrétně: Ing. Jaroslav Luňáček (ProTejn), Mgr. Gabriela Procházková (KDU-ČSL), Bc. Jan Novák (Piráti), Lubomír Marek (ODS), David Slepička (Fandíme Týnu), Ing. Eduard Frýba (KSČM), Ing. Ivo Machálek (Trikolóra), Helena Šimánková (SPD) a radní Marek Štětka (ProTejn), který má v radě OR na starost. Komise prošla veškeré žádosti a v drtivé většině případů o výši podpory rozhodla jednomyslně.

Uvědomujeme si, že spousta subjektů bude letos výší podpory možná zklamána, proto se také komise shodla na tom, že současná pravidla pro rozdělení peněz je potřeba upravit tak, aby se podpora dostala skutečně do míst, kde je potřeba. Tedy děti a mládež, týnské spolky a oddíly, a kulturní a společenské akce, které se bez podpory nemůžou uskutečnit a zároveň mají v Týně velkou tradici. Upravená pravidla pro rozdělení OR pro rok 2024, vzniknou v druhé polovině tohoto roku, abychom s nimi mohli všechny občany včas obeznámit.

Velmi si vážíme podpory od společnosti ČEZ, a.s., která je naším dlouholetým dobrým partnerem. Zároveň se nabízí otázka, zda by nebylo vhodné se pokusit jednat se společností ČEZ, a.s. o možnosti navýšení podpory pro příští roky, nejen kvůli rostoucímu počtu žadatelů a žádostí, ale především s ohledem na nebývale rostoucí inflaci, která se samozřejmě negativně odráží ve vyčíslení nákladů na jednotlivé akce.

Jaroslav Luňáček (ProTejn), radní města

 

 

Podpora rozvoje areálu Přírodovědného muzea Semenec

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Semenec, o.p.s., na zajištění údržby a provozu objektu a areálu Přírodovědného muzea Semenec. Schválené finanční prostředky by měly umožnit fungování Přírodovědného muzea Semenec v roce 2023. Zároveň bychom na konci letošního roku rádi měli hotový koncept dalšího rozvoje celého areálu.

K tomu byla ustavena komise, která se bude intenzivně zabývat budoucností a směřováním Přírodovědného muzea Semenec. Členy komise jsou Barbora Šímová (ředitelka společnosti Semenec o.p.s.), Ing. arch. Václav Čihák, Ing. arch. Jiří Kobera, Ondřej Bouška (místostarosta města), Jan Nový (vedoucí záchranné stanice pro zvířata v Třeboni, jež vyučoval 15 let management NNO na Fakultě managementu VŠ ekonomické v Jindřichově Hradci) a Michal Bartoš (ředitel a zakladatel Sluňákova – centra ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.).

Věřím, že se podaří vytvořit dostatečně kvalitní a také udržitelný koncept rozvoje, jež dále rozvine potenciál celého areálu, který už nyní láká návštěvníky nejen z Vltavotýnska, ale i z jiných koutů naší republiky.

Karel Hladeček (ProTejn), starosta města

Archeologický průzkum v lokalitě Velký Depot bude pokračovat

Od roku 2020 se na záchraně, památkové ochraně a propagaci historicky významné lokality Velký Depot podílí Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod vedením pana prof. PhDr. Rudolfa Krajíce, CSc. (na základě Dohody o společném postupu a spolupráci mezi městem a Filozofickou fakultou).

Při osobním setkání na přelomu roku jsme pana prof. PhDr. Rudolfa Krajíce, CSc. a pana děkana Filosofické fakulty prof. PhDr. Ondřeje Peška, Ph.D. ubezpečili o zájmu nového vedení města pokračovat v archeologickém průzkumu zmíněné lokality.

V posledních únorových dnech letošního roku se mi do rukou dostala Zpráva o archeologickém výzkumu, která je hlavním výstupem výzkumu, který přímo na místě probíhal v srpnu roku 2022. Pokračovala tak dokumentace památek na Velkém Depotu a identifikace jeho zaniklých sídelně-provozních jednotek.

Lokalita Velkého Depotu skrývá ohromný potenciál. Jsem přesvědčen, že o Týně nad Vltavou bude v budoucnu, právě v souvislosti s Velkým Depotem, ještě hodně slyšet. A velkou zásluhu na tom má právě pečlivá a profesionální práce týmu pod vedením pana profesora Krajíce.

Pro úplnost jen doplním, že za město na celou záležitost odborně dohlíží Městské muzeum pod vedením paní ředitelky PhDr. Martiny Sudové.

Karel Hladeček (ProTejn), starosta města

Ustanovení komisí jako poradních orgánů Rady města

V předchozích letech zde fungovalo zhruba 8 komisí a v každé z nich byli zástupci jednotlivých politických stran či hnutí zastoupených v zastupitelstvu. Tzn. celkem zhruba 60 až 70 lidí. Některé komise fungovaly lépe, jiné hůř. Ale snad s výjimkou kulturní komise tam téměř vůbec nefungovala spolupráce s vedením města.

Rozhodli jsme se to trochu změnit s tím, že klademe větší důraz na odbornost a funkčnost komisí. Na pozice předsedy komisí jsme oslovili vybrané aktivní občany a odborníky a nechali jsme na nich, aby si sestavili užší pětičlenný tým, který bude fungovat a po odborné stránce bude mít k dané problematice co říct.

Rada města dle jednacího řádu nakonec ustanovila celkem 4 komise jako své poradní orgány, které budou pro vedení města určitou oporou při řešení důležitých záležitostí, jež nás v blízké budoucnosti čekají.

Jednou z velmi potřebných komisí je určitě Stavební a rozvojová komise. Čeká nás totiž řada podstatných úkolů s vazbou na rozvoj veřejných prostranství, aktuálně např. zadání urbanistické studie areálu Blanice, dořešení pozice městského architekta apod. A zde chceme právě využít znalostí odborníků, které v Týně máme. Předsedou komise je Ing. arch. Václav Čihák. Komise vznikla sloučením dvou původně samostatných komisí (stavební komise a komise pro revitalizaci sídlišť).

Dopravní komisi jsme zřídili zejména z důvodu blížících se rekonstrukcí obou týnských mostů, které významným způsobem zasáhnou do dopravní situace ve městě. Předsedou komise je Ing. Bc. Michal Chmela, LL.M.

Důležitým tématem k řešení je mj. i výstavba Centra pro seniory či stabilizace Městské polikliniky. A to budou bezesporu úkoly, se kterými nám pomůže Komise sociálních věcí a zdravotnictví. Předsedkyní komise je Mgr. Jana Hasilová.

A čtvrtou komisí je Komise pro kulturu a cestovní ruch v čele s předsedou Filipem Valtrem. Ta také vznikla sloučením dvou komisí, konkrétně komise kulturní a komise pro cestovní ruch. V minulém roce se osvědčil formát setkání spolků a pořadatelů kulturních akcí, na který chceme navázat. Jedním z úkolů kulturní komise tak bude např. zpracovat z těchto setkání zápis a podněty. Zkrátka by měla plnit funkci jakési komunikační platformy mezi vedením města a úředníky na straně jedné a mezi zástupci spolků na straně druhé. Nastavení této komise se ukázalo jako hlavní oříšek k rozlousknutí a uvidíme, jak to v budoucnu bude fungovat.

Co se týká ostatních komisí, tak školskou komisi jsme se po konzultacích rozhodli zrušit s tím, že bude lépe fungovat platforma, kdy se se zástupci vedení města a městského úřadu budou na pravidelných schůzkách setkávat ředitelé všech školských zařízení na území našeho města.

Obdobnou formou chceme nahradit i sportovní komisi, kde bychom cca dvakrát do roka svolali zástupce sportovních klubů a s úředníky a s pověřenými zástupci města projednali vše důležité týkající se jejich činnosti. První takové setkání již proběhlo v lednu a zástupci sportovních klubů na něm byli seznámeni např. s Dotačním programem pro sport a zájmové aktivity na rok 2023.

Specifickou oblastí jsou informační technologie. IT komisi jsme zatím nezřizovali, spíše počítáme s tím, že v případě nutnosti, např. v souvislosti s další digitalizací samosprávy, se obrátíme na externí odborníky.

Aktuální složení komisí naleznete zde. Uvidíme, jak se nynější nastavení komisí osvědčí. Případně bychom ho museli poupravit. Zatím tomu každopádně chceme nechat čas a prostor.

Karel Hladeček (ProTejn), starosta města

Aktuální informace k rekonstrukci mostu

Rekonstrukce silničního mostu se pomalu blíží. A s tím roste mezi občany napětí, jak se tuto investiční akci Jihočeskému kraji podaří zrealizovat a jaká omezení, a na jak dlouho, budeme muset „zkousnout“.

Je škoda, že se na celou věc tak chvátá. Ideálním řešením by bývalo bylo naprojektovat most zároveň i s předpolími a na celou zakázku nechat udělat architektonickou soutěž. Přeci jen se jedná o významný zásah do centra města a je tudíž jistě na místě klást důraz nejen na ekonomicky, technologicky a uživatelsky přijatelné řešení, ale také na esteticky přívětivé a architektonicko-urbanisticky promyšlené řešení. Nicméně čas vrátit nelze, mantinely jsou dané a musíme se s tím se ctí vypořádat.

Stále ještě není finálně dokončený projekt. Ve spolupráci s projektanty, architekty a zástupci Národního památkového ústavu, který mj. k rekonstrukci také musí vydat souhlasné stanovisko, se aktuálně ještě řeší několik detailů týkajících se vzhledu mostu a řešení povrchů. Jen připomenu, že most by se měl, na žádost města, na obou stranách rozšířit o pruh pro cyklisty. Souběžně město aktivně pracuje na projektování obou předpolí tak, aby se v ideálním případě stihla alespoň část zrealizovat, než bude dokončena samotná rekonstrukce mostu.

Průběžně také dochází ke zpřesňování harmonogramu. V této souvislosti se bohužel potvrdilo to, na co jsme při jednáních od začátku poukazovali, a sice, že původní termín dokončení stavby, tj. konec roku 2023, je naprosto nereálný a těžko se ho podaří dodržet. Kromě posunu termínu zahájení realizace navíc dojde i k prodloužení doby realizace.  Stavba původně odhadovaná na 8 měsíců se tak prodlouží min. o 2 měsíce z důvodu technologické přestávky v zimních měsících. Dle informací z Jihočeského kraje je aktuální harmonogram akce zhruba následující:

červen 2023 – zahájení stavby provizorního mostu a přeložky sítí

srpen 2023 – ukončení provozu přes most a zahájení demolice

červen 2024 – zprovoznění nově zrekonstruovaného mostu

srpen 2024 – dokončení stavby

O to víc jsem rád, že se vedení města, i díky vstřícnosti Jihočeského kraje, podařilo prosadit, aby byl na provizorním mostu, na který bude odkloněna doprava, obousměrný provoz, a to pro auta do 3,5 t a autobusovou dopravu. Původně se totiž počítalo jen s jednosměrným provizorním mostem, kde by dopravu řídila světelná signalizace. Obousměrný provizorní most přeci jen více zmírní dopady rekonstrukce na dopravní situaci ve městě.

V průběhu dalších týdnů a měsíců vám přineseme další podrobné informace, zejména aktuální harmonogram stavby, který se neustále upřesňuje. Chystáme také informativní schůzku pro občany, kde je detailně seznámíme se vším, co s sebou rekonstrukce mostu přinese, především pak s dopravními omezeními a jejich řešením.

Karel Hladeček (ProTejn), starosta města

Rozvoj v oblasti bydlení je pro město jedním z klíčových témat

Nejen v souvislosti se schváleným rozpočtem na příští rok mezi občany často rezonuje otázka, jak bude vedení města v budoucnu řešit rozvoj v oblasti bydlení. Napovědět může článek pana starosty, který vznikl pro Lidové noviny v rámci projektu starostové píší noviny (viz odkaz níže).

https://www.lidovky.cz/nazory/starostove-plany-2023-tyn-nad-vltavou-investice.A221227_171826_ln_nazory_jhe